לוח תנ"ך יומי לשנת ה'תשסט
מציג:
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
   
כג תשרי
יהושע סדר א:
יהושע א, א - ג, ו
כד תשרי
יהושע סדר ב:
יהושע ג, ז - ד, כג
כה תשרי
יהושע סדר ג:
יהושע ד, כד - ו, כו
כו תשרי
בראשית
כז תשרי
יהושע סדר ד:
יהושע ח, א - לב
כח תשרי
יהושע סדר ה:
יהושע ח, לג - י, ז
כט תשרי
יהושע סדר ה:
יהושע ח, לג - י, ז
ל תשרי
יהושע סדר ז:
יהושע י, מב - יב, כד
א מרחשון
יהושע סדר ח:
יהושע יג, א - יד, יד
ב מרחשון
יהושע סדר ט:
יהושע יד, טו - יז, ג
ג מרחשון
נח
ד מרחשון
יהושע סדר י:
יהושע יז, ד - יח, כז
ה מרחשון
יהושע סדר יא:
יהושע יח, כח - יט, נ
ו מרחשון
יהושע סדר יא:
יהושע יח, כח - יט, נ
ז מרחשון
יהושע סדר יג:
יהושע כא, מא - כב, לג
ח מרחשון
יהושע סדר יד:
יהושע כב, לד - כד, לג
ט מרחשון
שופטים סדר א:
שופטים א, א - ב, ו
י מרחשון
לך לך
יא מרחשון
שופטים סדר ב:
שופטים ב, ז - ג, ל
יב מרחשון
שופטים סדר ג:
שופטים ג, לא - ה, ל
יג מרחשון
שופטים סדר ג:
שופטים ג, לא - ה, ל
יד מרחשון
שופטים סדר ה:
שופטים ו, מ - ח, ב
טו מרחשון
שופטים סדר ו:
שופטים ח, ג - ט, ו
טז מרחשון
שופטים סדר ז:
שופטים ט, ז - נז
יז מרחשון
וירא
יח מרחשון
שופטים סדר ח:
שופטים י, א - יא, לא
יט מרחשון
שופטים סדר ט:
שופטים יא, לב - יג, כג
כ מרחשון
שופטים סדר ט:
שופטים יא, לב - יג, כג
כא מרחשון
שופטים סדר יא:
שופטים טז, ג - יח, ה
כב מרחשון
שופטים סדר יב:
שופטים יח, ו - יט, יט
כג מרחשון
שופטים סדר יג:
שופטים יט, כ - כ, כו
כד מרחשון
חיי שרה
כה מרחשון
שופטים סדר יד:
שופטים כ, כז - כא, כה
כו מרחשון
שמואל סדר א:
שמואל א א, א - ב, ט
כז מרחשון
שמואל סדר א:
שמואל א א, א - ב, ט
כח מרחשון
שמואל סדר ג:
שמואל א ג, כ - ו, יג
כט מרחשון
שמואל סדר ד:
שמואל א ו, יד - ט, א
א כסלו
שמואל סדר ה:
שמואל א ט, ב - י, כג
ב כסלו
תולדות
ג כסלו
שמואל סדר ו:
שמואל א י, כד - יב, כא
ד כסלו
שמואל סדר ז:
שמואל א יב, כב - יד, כב
ה כסלו
שמואל סדר ז:
שמואל א יב, כב - יד, כב
ו כסלו
שמואל סדר ט:
שמואל א טו, יז - טז, יז
ז כסלו
שמואל סדר י:
שמואל א טז, יח - יז, לו
ח כסלו
שמואל סדר יא:
שמואל א יז, לז - יח, יג
ט כסלו
ויצא
י כסלו
שמואל סדר יב:
שמואל א יח, יד - כ, ג
יא כסלו
שמואל סדר יג:
שמואל א כ, ד - מא
יב כסלו
שמואל סדר יג:
שמואל א כ, ד - מא
יג כסלו
שמואל סדר טו:
שמואל א כג, ד - כד, יט
יד כסלו
שמואל סדר טז:
שמואל א כד, כ - כה, לב
טו כסלו
שמואל סדר יז:
שמואל א כה, לג - כו, כד
טז כסלו
וישלח
יז כסלו
שמואל סדר יח:
שמואל א כו, כה - כח, כג
יח כסלו
שמואל סדר יט:
שמואל א כח, כד - ל, כד
יט כסלו
שמואל סדר יט:
שמואל א כח, כד - ל, כד
כ כסלו
שמואל סדר כא:
שמואל ב ב, ז - ג, כ
כא כסלו
שמואל סדר כב:
שמואל ב ג, כא - ה, ט
כב כסלו
שמואל סדר כג:
שמואל ב ה, י - ז, טו
כג כסלו
וישב
כד כסלו
שמואל סדר כד:
שמואל ב ז, טז - י, יב
כה כסלו
שמואל סדר כה:
שמואל ב י, יג - יב, יב
כו כסלו
שמואל סדר כה:
שמואל ב י, יג - יב, יב
כז כסלו
שמואל סדר כז:
שמואל ב יג, כה - יד, לב
כח כסלו
שמואל סדר כח:
שמואל ב יד, לג - טו, לו
כט כסלו
שמואל סדר כט:
שמואל ב טו, לז - יז, יט
ל כסלו
מקץ
א טבת
שמואל סדר ל:
שמואל ב יז, כ - יח, כו
ב טבת
שמואל סדר לא:
שמואל ב יח, כז - יט, לט
ג טבת
שמואל סדר לא:
שמואל ב יח, כז - יט, לט
ד טבת
שמואל סדר לג:
שמואל ב כא, ז - כב, נ
ה טבת
שמואל סדר לד:
שמואל ב כב, נא - כד, כה
ו טבת
מלכים סדר א:
מלכים א א, א - מז
ז טבת
ויגש
ח טבת
מלכים סדר ב:
מלכים א א, מח - ב, מד
ט טבת
מלכים סדר ג:
מלכים א ב, מה - ד, יט
י טבת
מלכים סדר ג:
מלכים א ב, מה - ד, יט
יא טבת
מלכים סדר ה:
מלכים א ו, יג - ז, כ
יב טבת
מלכים סדר ו:
מלכים א ז, כא - ח, י
יג טבת
מלכים סדר ז:
מלכים א ח, יא - נז
יד טבת
ויחי
טו טבת
מלכים סדר ח:
מלכים א ח, נח - י, ח
טז טבת
מלכים סדר ט:
מלכים א י, ט - יא, כז
יז טבת
מלכים סדר ט:
מלכים א י, ט - יא, כז
יח טבת
מלכים סדר יא:
מלכים א יב, כד - יג, ל
יט טבת
מלכים סדר יב:
מלכים א יג, לא - טו, ז
כ טבת
מלכים סדר יג:
מלכים א טו, ח - טז, יד
כא טבת
שמות
כב טבת
מלכים סדר יד:
מלכים א טז, טו - יז, כג
כג טבת
מלכים סדר טו:
מלכים א יז, כד - יח, לח
כד טבת
מלכים סדר טו:
מלכים א יז, כד - יח, לח
כה טבת
מלכים סדר יז:
מלכים א כ, יג - כא, יז
כו טבת
מלכים סדר יח:
מלכים א כא, יח - כב, מב
כז טבת
מלכים סדר יט:
מלכים א כב, מג - ב, יד
כח טבת
וארא
כט טבת
מלכים סדר כ:
מלכים ב ב, טו - ד, כה
א שבט
מלכים סדר כא:
מלכים ב ד, כו - ו, כב
ב שבט
מלכים סדר כא:
מלכים ב ד, כו - ו, כב
ג שבט
מלכים סדר כג:
מלכים ב ז, טז - ט, יב
ד שבט
מלכים סדר כד:
מלכים ב ט, יג - י, יד
ה שבט
מלכים סדר כה:
מלכים ב י, טו - יב, ב
ו שבט
בא
ז שבט
מלכים סדר כו:
מלכים ב יב, ג - יג, כב
ח שבט
מלכים סדר כז:
מלכים ב יג, כג - טו, ו
ט שבט
מלכים סדר כז:
מלכים ב יג, כג - טו, ו
י שבט
מלכים סדר כט:
מלכים ב טז, כ - יח, ה
יא שבט
מלכים סדר ל:
מלכים ב יח, ו - יט, יח
יב שבט
מלכים סדר לא:
מלכים ב יט, יט - כ, ז
יג שבט
בשלח
יד שבט
מלכים סדר לב:
מלכים ב כ, ח - כב, א
טו שבט
מלכים סדר לג:
מלכים ב כב, ב - כג, כד
טז שבט
מלכים סדר לג:
מלכים ב כב, ב - כג, כד
יז שבט
מלכים סדר לה:
מלכים ב כד, יח - כה, ל
יח שבט
ישעיהו סדר א:
ישעיהו א, א - ד, ב
יט שבט
ישעיהו סדר ב:
ישעיהו ד, ג - ו, ב
כ שבט
יתרו
כא שבט
ישעיהו סדר ג:
ישעיהו ו, ג - ט, ה
כב שבט
ישעיהו סדר ד:
ישעיהו ט, ו - יא, א
כג שבט
ישעיהו סדר ד:
ישעיהו ט, ו - יא, א
כד שבט
ישעיהו סדר ו:
ישעיהו יד, ב - טז, ד
כה שבט
ישעיהו סדר ז:
ישעיהו טז, ה - יט, כד
כו שבט
ישעיהו סדר ח:
ישעיהו יט, כה - כב, כב
כז שבט
משפטים
כח שבט
ישעיהו סדר ט:
ישעיהו כב, כג - כד, כב
כט שבט
ישעיהו סדר י:
ישעיהו כד, כג - כז, יא
ל שבט
ישעיהו סדר י:
ישעיהו כד, כג - כז, יא
א אדר
ישעיהו סדר יב:
ישעיהו כט, כג - לב, יז
ב אדר
ישעיהו סדר יג:
ישעיהו לב, יח - לה, ט
ג אדר
ישעיהו סדר יד:
ישעיהו לה, י - לז, יט
ד אדר
תרומה
ה אדר
ישעיהו סדר טו:
ישעיהו לז, כ - לט, ח
ו אדר
ישעיהו סדר טז:
ישעיהו מ, א - מא, כו
ז אדר
ישעיהו סדר טז:
ישעיהו מ, א - מא, כו
ח אדר
ישעיהו סדר יח:
ישעיהו מד, ו - מה, טז
ט אדר
ישעיהו סדר יט:
ישעיהו מה, יז - מח, א
י אדר
ישעיהו סדר כ:
ישעיהו מח, ב - מט, כה
יא אדר
תצוה
יב אדר
ישעיהו סדר כא:
ישעיהו מט, כו - נב, ו
יג אדר
ישעיהו סדר כב:
ישעיהו נב, ז - נה, יב
יד אדר
ישעיהו סדר כב:
ישעיהו נב, ז - נה, יב
טו אדר
ישעיהו סדר כד:
ישעיהו נח, יד - סא, ח
טז אדר
ישעיהו סדר כה:
ישעיהו סא, ט - סה, ח
יז אדר
ישעיהו סדר כו:
ישעיהו סה, ט - סו, כד
יח אדר
כי תשא
יט אדר
ירמיהו סדר א:
ירמיהו א, א - ג, ג
כ אדר
ירמיהו סדר ב:
ירמיהו ג, ד - ד, לא
כא אדר
ירמיהו סדר ב:
ירמיהו ג, ד - ד, לא
כב אדר
ירמיהו סדר ד:
ירמיהו ו, ג - ז, כב
כג אדר
ירמיהו סדר ה:
ירמיהו ז, כג - ט, כב
כד אדר
ירמיהו סדר ו:
ירמיהו ט, כג - יב, יד
כה אדר
ויקהל-פקודי
כו אדר
ירמיהו סדר ז:
ירמיהו יב, טו - יד, כא
כז אדר
ירמיהו סדר ח:
ירמיהו יד, כב - יז, ו
כח אדר
ירמיהו סדר ח:
ירמיהו יד, כב - יז, ו
כט אדר
ירמיהו סדר ט:
ירמיהו יז, כו - יח, יח
א ניסן
ירמיהו סדר י:
ירמיהו יח, יט - כ, יב
ב ניסן
ירמיהו סדר יא:
ירמיהו כ, יג - כג, ה
ג ניסן
ויקרא
ד ניסן
ירמיהו סדר יב:
ירמיהו כג, ו - כד, ו
ה ניסן
ירמיהו סדר יג:
ירמיהו כד, ז - כה, לח
ו ניסן
ירמיהו סדר יג:
ירמיהו כד, ז - כה, לח
ז ניסן
ירמיהו סדר טו:
ירמיהו כז, ה - כט, ו
ח ניסן
ירמיהו סדר טז:
ירמיהו כט, ז - ל, ח
ט ניסן
ירמיהו סדר יז:
ירמיהו ל, ט - לא, לא
י ניסן
צו
יא ניסן
ירמיהו סדר יח:
ירמיהו לא, לב - לב, כא
יב ניסן
ירמיהו סדר יט:
ירמיהו לב, כב - לג, טו
יג ניסן
ירמיהו סדר יט:
ירמיהו לב, כב - לג, טו
יד ניסן
ירמיהו סדר כא:
ירמיהו לה, י - לו, כה
טו ניסן
פסח
טז ניסן
ירמיהו סדר כב:
ירמיהו לו, כו - לח, ז
יז ניסן
שבת חוה"מ
יח ניסן
ירמיהו סדר כג:
ירמיהו לח, ח - לט, יז
יט ניסן
ירמיהו סדר כד:
ירמיהו לט, יח - מב, יא
כ ניסן
ירמיהו סדר כד:
ירמיהו לט, יח - מב, יא
כא ניסן
שביעי של פסח
כב ניסן
ירמיהו סדר כו:
ירמיהו מד, כ - מו, כו
כג ניסן
ירמיהו סדר כז:
ירמיהו מו, כז - מט, א
כד ניסן
שמיני
כה ניסן
ירמיהו סדר כח:
ירמיהו מט, ב - נ, ד
כו ניסן
ירמיהו סדר כט:
ירמיהו נ, ה - נא, ט
כז ניסן
ירמיהו סדר כט:
ירמיהו נ, ה - נא, ט
כח ניסן
ירמיהו סדר לא:
ירמיהו נא, נט - נב, לד
כט ניסן
יחזקאל סדר א:
יחזקאל א, א - ג, יא
ל ניסן
יחזקאל סדר ב:
יחזקאל ג, יב - ה, יז
א אייר
תזריע-מצורע
ב אייר
יחזקאל סדר ג:
יחזקאל ו, א - ז, כז
ג אייר
יחזקאל סדר ד:
יחזקאל ח, א - ט, יא
ד אייר
יחזקאל סדר ד:
יחזקאל ח, א - ט, יא
ה אייר
יום העצמאות
ו אייר
יחזקאל סדר ו:
יחזקאל יא, כ - יג, כג
ז אייר
יחזקאל סדר ז:
יחזקאל יד, א - טז, יג
ח אייר
אחרי מות-קדושים
ט אייר
יחזקאל סדר ח:
יחזקאל טז, יד - נט
י אייר
יחזקאל סדר ט:
יחזקאל טז, ס - יח, ח
יא אייר
יחזקאל סדר ט:
יחזקאל טז, ס - יח, ח
יב אייר
יחזקאל סדר יא:
יחזקאל כ, א - מ
יג אייר
יחזקאל סדר יב:
יחזקאל כ, מא - כב, טו
יד אייר
יחזקאל סדר יג:
יחזקאל כב, טז - כג, כו
טו אייר
אמר
טז אייר
יחזקאל סדר יד:
יחזקאל כג, כז - כד, כג
יז אייר
יחזקאל סדר טו:
יחזקאל כד, כד - כו, יט
יח אייר
יחזקאל סדר טו:
יחזקאל כד, כד - כו, יט
יט אייר
יחזקאל סדר יז:
יחזקאל כח, יג - כט, כ
כ אייר
יחזקאל סדר יח:
יחזקאל כט, כא - לא, יח
כא אייר
יחזקאל סדר יט:
יחזקאל לב, א - לג, טו
כב אייר
בהר-בחוקותי
כג אייר
יחזקאל סדר כ:
יחזקאל לג, טז - לד, כה
כד אייר
יחזקאל סדר כא:
יחזקאל לד, כו - לו, כד
כה אייר
יחזקאל סדר כא:
יחזקאל לד, כו - לו, כד
כו אייר
יחזקאל סדר כג:
יחזקאל לז, כח - לט, כא
כז אייר
יחזקאל סדר כד:
יחזקאל לט, כב - מ, מד
כח אייר
יחזקאל סדר כה:
יחזקאל מ, מה - מב, יב
כט אייר
במדבר
א סיון
יחזקאל סדר כו:
יחזקאל מב, יג - מג, כו
ב סיון
יחזקאל סדר כז:
יחזקאל מג, כז - מה, יד
ג סיון
יחזקאל סדר כז:
יחזקאל מג, כז - מה, יד
ד סיון
יחזקאל סדר כט:
יחזקאל מז, יב - מח, לה
ה סיון
תרי עשר סדר א:
הושע א, א - ו, א
ו סיון
שבועות
ז סיון
נשא
ח סיון
תרי עשר סדר ב:
הושע ו, ב - י, יא
ט סיון
תרי עשר סדר ג:
הושע י, יב - יד, ה
י סיון
תרי עשר סדר ג:
הושע י, יב - יד, ה
יא סיון
תרי עשר סדר ה:
יואל ב, כז - ט
יב סיון
תרי עשר סדר ו:
עמוס ב, י - ה, יג
יג סיון
תרי עשר סדר ז:
עמוס ה, יד - ז, יד
יד סיון
בהעלתך
טו סיון
תרי עשר סדר ח:
עמוס ז, טו - א, כ
טז סיון
תרי עשר סדר ט:
עובדיה א, כא - ד, יא
יז סיון
תרי עשר סדר ט:
עובדיה א, כא - ד, יא
יח סיון
תרי עשר סדר יא:
מיכה ד, ה - ז, יט
יט סיון
תרי עשר סדר יב:
מיכה ז, כ - ג, יט
כ סיון
תרי עשר סדר יג:
חבקוק א, א - ג, יט
כא סיון
שלח לך
כב סיון
תרי עשר סדר יד:
צפניה א, א - ג, יט
כג סיון
תרי עשר סדר טו:
צפניה ג, כ - ב, כב
כד סיון
תרי עשר סדר טו:
צפניה ג, כ - ב, כב
כה סיון
תרי עשר סדר יז:
זכריה ד, ב - ו, יג
כו סיון
תרי עשר סדר יח:
זכריה ו, יד - ח, כב
כז סיון
תרי עשר סדר יט:
זכריה ח, כג - יא, יז
כח סיון
קרח
כט סיון
תרי עשר סדר כ:
זכריה יב, א - יד, כ
ל סיון
תרי עשר סדר כא:
זכריה יד, כא - ג, כד
א תמוז
תרי עשר סדר כא:
זכריה יד, כא - ג, כד
ב תמוז
תהלים סדר ב:
תהלים יא, ז - כ, ט
ג תמוז
תהלים סדר ג:
תהלים כ, י - כט, י
ד תמוז
תהלים סדר ד:
תהלים כט, יא - לה, כז
ה תמוז
חקת
ו תמוז
תהלים סדר ה:
תהלים לה, כח - מא, יג
ז תמוז
תהלים סדר ו:
תהלים מא, יד - מט, יח
ח תמוז
תהלים סדר ו:
תהלים מא, יד - מט, יח
ט תמוז
תהלים סדר ח:
תהלים נז, יב - סז, ז
י תמוז
תהלים סדר ט:
תהלים סז, ח - עב, יט
יא תמוז
תהלים סדר י:
תהלים עב, כ - עח, לז
יב תמוז
בלק
יג תמוז
תהלים סדר יא:
תהלים עח, לח - פד, יב
יד תמוז
תהלים סדר יב:
תהלים פד, יג - צ, טז
טו תמוז
תהלים סדר יב:
תהלים פד, יג - צ, טז
טז תמוז
תהלים סדר יד:
תהלים קא, א - קה, מד
יז תמוז
תהלים סדר טו:
תהלים קה, מה - קיא, ט
יח תמוז
תהלים סדר טז:
תהלים קיא, י - קיט, עא
יט תמוז
פינחס
כ תמוז
תהלים סדר יז:
תהלים קיט, עב - קכח, ה
כא תמוז
תהלים סדר יח:
תהלים קכח, ו - קמ, יג
כב תמוז
תהלים סדר יח:
תהלים קכח, ו - קמ, יג
כג תמוז
משלי סדר א:
משלי א, א - ה, יז
כד תמוז
משלי סדר ב:
משלי ה, יח - ט, י
כה תמוז
משלי סדר ג:
משלי ט, יא - יד, ג
כו תמוז
מטות-מסעי
כז תמוז
משלי סדר ד:
משלי יד, ד - יח, ט
כח תמוז
משלי סדר ה:
משלי יח, י - כב, כ
כט תמוז
משלי סדר ה:
משלי יח, י - כב, כ
א מנחם-אב
משלי סדר ז:
משלי כה, יג - כח, טו
ב מנחם-אב
משלי סדר ח:
משלי כח, טז - לא, לא
ג מנחם-אב
איוב סדר א:
איוב א, א - ה, כו
ד מנחם-אב
דברים
ה מנחם-אב
איוב סדר ב:
איוב ה, כז - יא, יח
ו מנחם-אב
איוב סדר ג:
איוב יא, יט - יז, ח
ז מנחם-אב
איוב סדר ג:
איוב יא, יט - יז, ח
ח מנחם-אב
איוב סדר ה:
איוב כב, ל - כט, יג
ט מנחם-אב
תשעה באב
י מנחם-אב
איוב סדר ו:
איוב כט, יד - לג, לב
יא מנחם-אב
ואתחנן
יב מנחם-אב
איוב סדר ז:
איוב לג, לג - לח, לד
יג מנחם-אב
איוב סדר ח:
איוב לח, לה - מב, יז
יד מנחם-אב
איוב סדר ח:
איוב לח, לה - מב, יז
טו מנחם-אב
שיר השירים סדר ב:
שיר השירים ה, ב - ח, יד
טז מנחם-אב
רות סדר א:
רות א, א - ב, יא
יז מנחם-אב
רות סדר ב:
רות ב, יב - ד, כב
יח מנחם-אב
עקב
יט מנחם-אב
איכה סדר א:
איכה א, א - ה, כב
כ מנחם-אב
קהלת סדר א:
קהלת א, א - ג, יב
כא מנחם-אב
קהלת סדר א:
קהלת א, א - ג, יב
כב מנחם-אב
קהלת סדר ג:
קהלת ז, א - ט, ו
כג מנחם-אב
קהלת סדר ד:
קהלת ט, ז - יב, יד
כד מנחם-אב
אסתר סדר א:
אסתר א, א - ב, ד
כה מנחם-אב
ראה
כו מנחם-אב
אסתר סדר ב:
אסתר ב, ה - ג, ז
כז מנחם-אב
אסתר סדר ג:
אסתר ג, ח - ו, י
כח מנחם-אב
אסתר סדר ג:
אסתר ג, ח - ו, י
כט מנחם-אב
אסתר סדר ה:
אסתר ח, טז - י, ג
ל מנחם-אב
דניאל סדר א:
דניאל א, א - ב, לד
א אלול
דניאל סדר ב:
דניאל ב, לה - ג, כט
ב אלול
שפטים
ג אלול
דניאל סדר ג:
דניאל ג, ל - ה, יא
ד אלול
דניאל סדר ד:
דניאל ה, יב - ו, י
ה אלול
דניאל סדר ד:
דניאל ה, יב - ו, י
ו אלול
דניאל סדר ו:
דניאל ט, ד - י, כ
ז אלול
דניאל סדר ז:
דניאל י, כא - יב, יג
ח אלול
עזרא ונחמיה סדר א:
עזרא א, א - ג, יב
ט אלול
כי תצא
י אלול
עזרא ונחמיה סדר ב:
עזרא ג, יג - ו, יז
יא אלול
עזרא ונחמיה סדר ג:
עזרא ו, יח - ח, לד
יב אלול
עזרא ונחמיה סדר ג:
עזרא ו, יח - ח, לד
יג אלול
עזרא ונחמיה סדר ה:
נחמיה א, יא - ג, לז
יד אלול
עזרא ונחמיה סדר ו:
נחמיה ג, לח - ו, יד
טו אלול
עזרא ונחמיה סדר ז:
נחמיה ו, טו - ח, ט
טז אלול
כי תבוא
יז אלול
עזרא ונחמיה סדר ח:
נחמיה ח, י - ט, לז
יח אלול
עזרא ונחמיה סדר ט:
נחמיה י, א - יב, כו
יט אלול
עזרא ונחמיה סדר ט:
נחמיה י, א - יב, כו
כ אלול
דברי הימים סדר א:
דברי הימים א א, א - ד, ט
כא אלול
דברי הימים סדר ב:
דברי הימים א ד, י - ו, לג
כב אלול
דברי הימים סדר ג:
דברי הימים א ו, לד - ח, לט
כג אלול
נצבים-וילך
כד אלול
דברי הימים סדר ד:
דברי הימים א ח, מ
כה אלול
דברי הימים סדר ד:
דברי הימים א ח, מ - יא, ח
כו אלול
דברי הימים סדר ד:
דברי הימים א ח, מ - יא, ח
כז אלול
דברי הימים סדר ו:
דברי הימים א יב, מא - טז, לה
כח אלול
דברי הימים סדר ז:
דברי הימים א טז, לו - יט, יב
כט אלול
דברי הימים סדר ח:
דברי הימים א יט, יג - כב, יח
א תשרי
ראש השנה
ב תשרי
ראש השנה
ג תשרי
דברי הימים סדר ט:
דברי הימים א כב, יט - כו, ד
ד תשרי
דברי הימים סדר ט:
דברי הימים א כב, יט - כו, ד
ה תשרי
דברי הימים סדר יא:
דברי הימים א כח, י - ב, ב
ו תשרי
דברי הימים סדר יב:
דברי הימים ב ב, ג - ה, יג
ז תשרי
דברי הימים סדר יג:
דברי הימים ב ה, יד - ז, י
ח תשרי
האזינו
ט תשרי
דברי הימים סדר יד:
דברי הימים ב ז, יא - ט, כג
י תשרי
יום כיפור
יא תשרי
דברי הימים סדר יד:
דברי הימים ב ז, יא - ט, כג
יב תשרי
דברי הימים סדר טז:
דברי הימים ב יב, יב - טו, יד
יג תשרי
דברי הימים סדר יז:
דברי הימים ב טו, טו - יח, יז
יד תשרי
דברי הימים סדר יח:
דברי הימים ב יח, יח - כ, ל
טו תשרי
סוכות
טז תשרי
דברי הימים סדר יט:
דברי הימים ב כ, לא - כג, י
יז תשרי
דברי הימים סדר כ:
דברי הימים ב כג, יא - כו, א
יח תשרי
דברי הימים סדר כ:
דברי הימים ב כג, יא - כו, א
יט תשרי
דברי הימים סדר כב:
דברי הימים ב כט, יא - לא, ט
כ תשרי
דברי הימים סדר כג:
דברי הימים ב לא, י - לד, א
כא תשרי
דברי הימים סדר כד:
דברי הימים ב לד, ב - לה, ה
כב תשרי
שמחת תורה